Стручна већа

Стручна већа за области предмета  за шк. 2019/2020 год.

Стручна већа из области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

НАЗИВ СТРУЧНОГ  ВЕЋА Име и презиме председника
Стручно веће наставника српског језика и књижевности Јелена Милутиновић

Стручно веће наставника страних језика
Даница Станојев
Стручно веће наставника друштвених
наука
Стојанка Милошевић
Стручно веће наставника природних
наука
Јелена Марјановић
Микашиновић
Стручно веће наставника физичког
васпитања
Оливер Стојилковић
Стручно веће наставника математике и
информатике
Светлана Арсенијевић
Стручно веће наставника електро групе предмета Зорица Димитровски
Стручно веће наставника машинске
групе предмета
Ненад Каменовић
Стручно веће наставника саобраћајне
групе предмета
Милан Станковић