Историјат школе

Краћи осврт о прошлости и садашњости школе

Наша Школа, под садашњим називом Машинско-електротехничка школа, постоји од 05.06.1990. године, а правни је наследник Електро-машинске школе, која је уписана у судски регистар Окружног привредног суда у Зајечару 17.08.1987.године, под бр.фи. 179/87.
Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије решењем бр.022-05-00317/94-03 од 09. маја 1994. године.
Матични број јединственог регистра Школе је 7264259.
У претходном периоду наша Школа је функционисала као део Политехничког, а од 1987. до 1990. године, Образовног центра „Иво Лола Рибар“, док образовање кадрова машинске струке у Бору има веома дугу традицију (прва генерација машинаца од 36 ученика уписана је шк.1947/48.године).
Седиште Школе је у Бору, ул. Зелени булевар 24; тел. 030/456-022; факс 030/456-021.
Основна делатност Школе је остваривање планова и програма средњег стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за подручја рада: Машинство и обрада метала („Сл.гласник-Просветни гласник“, бр. 8/91, 3/93, 1/94, 1/96, 5/97, 7/97, 20/97, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 17/04), Саобраћај („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,бр. 5/93, 13/93, 10/97, 5/98, 3/02, 11/03, 22/04) и Електротехника („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,бр. 4/93, 3/01, 8/02, 3/03 и 7/05); специјалистичко образовање у оквиру Машинства и обраде метала („Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/07) и Електротехнике („Сл.гласник РС-Просветни гласник“, бр. 4/97 и 5/04); допунско образовање радника и осталих заинтересованих лица (преквалификација и доквалификација) и стављање у промет производа као резултат делатности Ученичке задруге и практичног рада ученика.
Машинско-електротехничка школа у Бору је јавна установа у којој се стиче опште и стручно, теоријско и практично образовање за непосредан рад и даље школовање у оквиру следећих подручја рада:

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
• металостругар
• бравар
• металоглодач
• аутомеханичар
• алатничар
• заваривач
• машинбравар
• аутолимар
• машински техничар
• техничар НУ машина
• погонски техничар машинске обраде
• машински техничар за компјутерско конструисање
• машински техничар моторних возила
(Решења МПС бр.022-05-00317/94-03 од 09.05.1994. године и 01.06.1998. године и 022-05-317/94-03 од 22.01.1996. године и 28.06.1996. године 04.06.2003. године и решење Министарства просвете бр.022-05-00317/94-03 од 27.06.2007. године)
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
• електромонтер мрежа и постројења
• електромеханичар за машине и опрему
• електротехничар енергетике
• електротехничар електронике
• електротехничар аутоматике
• електротехничар рачунара
• електротехничар за термичке и расхладне уређаје
• електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
• електротехничар мултимедијe (оглед)
• администратор рачунарских мрежа (oглед)
(Решењем МПС бр.022-05-00317/94-03 од 09.5.1994.г. и 022-05-317/94-03 од 22.01.1996. године и 08.9.1999. године и 16.02.2005. године, решењем Министарства просвете бр. 022-05-00317/94-03 од 25.05.2009. године и решењем Министарства просвете и науке бр. 022-05-00317/94-03 од 22.05.2012. године)
САОБРАЋАЈ
• техничар друмског саобраћаја
• возач моторних возила
(Решењем МПС бр.022-05-317/94-03 од 16.02.2005. године и 022-05-00317/94-03 од 19.12.2005. године)
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
• Бравар-специјалиста
• Заваривач – специјалиста
• Металостругар – специјалиста
• Металоглодач – специјалиста
• Аутомеханичар – специјалиста
• Електроенергетичар за рударске и металуршке погоне
• Електроенергетичар за мреже и постројења
• Возач моторних возила – инструктор
• Возач моторног возила – специјалиста
(Решењем МПС бр.022-05-317/94-03 од 13.11.2001. године, 022-05-317/94-03 од 20.12.2006. године, решењем Министарства просвете и науке бр. 022-05-00317/94-03 од 23.09.2011. године и решењем Министарства просвете бр. 022-05-00317/94-03 од 09.02.2011. године)
ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ
Решењем министра просвете број: 022-05-317/94-03, верификована је и дата сагласност на Одлуку о проширеној делатности бр.76/7 и 22/1-2 коју је донео Школски одбор, за обављање проширене делатности: ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ А, Б, Ц, Д и Е категорије.
За обављање своје делатности Школа користи посебну школску зграду површине 2373 m2, а за практичну наставу школску радионицу површине 1689 m2. Школа располаже и фискултурном салом површине 1320 m2, као и спортским теренима укупне површине 3105 m2.