Школски одбор

Школски одбор је орган управљања кога чине по три представника запослених у школи, родитеља и локалне самоуправе.

НАДЛЕЖНОСТ

 1. Доноси Статут, Правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији посла
 2. Доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 3. Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије,
 4. Доноси Финансијски план Школе,
 5. Усваја Извештај о пословању, Годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзије,
 6. Расписује конкурс за избор Директора
 7. Даје мишљење и предлаже Министру избор директора установе
 8. Закључује са Директором установе уговор из чл.124, став 1 Закона
 9. Одлучује о правима и обавезама Директора установе
 10. Доноси одлуку о проширењу делатности установе
 11. Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева, образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривања образовно-вапитног рада
 12. Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај стручног усавршавања
 13. Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора,
 14. Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом школе

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник Синдиката у Школи, без права одлучивања. Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђена су два облика учествовања два представника Ученичког парламента у раду Школског одбора:

 1. када Школски одбор утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике, када доноси финансијски план Школе, усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, када бира директора и када одлучује по жалби, односно приговору на решење директора – два представника Ученичког парламента присуствују и учествују у раду Школског одбора, без права одлучивања;
 2. када Школски одбор доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте, даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова, када доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, када усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, када разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада, када доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању – тада се Школски одбор састаје у проширеном сазиву, који укључује и два пунолетна ученика, које бира Ученички парламент Школе. По овим питањима одлуке се доносе са већином од 11 гласова чланова Школског одбора.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ЗА ШК. 2022/23. годину
• Милан Тончев, председник ШО и представник запослених
• Саша Милошевић, заменик председника и представник родитеља
• Стојанка Милошевић, представник запослених
• Иван Милутиновић, представник запосленихж
• Ана Игњатовић, представник локалне самоуправе
• Саша Крстић, представник локалне самоуправе
• Светлана Ивановић, представник локалне самоуправе
• Ивица Анђеловић, представник локалне самоуправе
• Андријана Милошевић, представник локалне самоуправе