Електротехничар енергетике

По завршетку школовања, ученик би требало да уме:

  • повезати било које електрично коло,
  • измерити било коју електричну и неке неелектричне величине у електричном колу,
  • урадити један мањи пројекат електричне инсталације стана (куће),
  • препознати квар на електричној машини (трансформатору, асинхроном мотору, синхроном  генератору, мотору или генератору за једносмерну струју),
  • знати како се преноси електрична енергија,
  • препознати елементе за пренос и трансформацију електричне енергије у ЕЕС.

 

Добијањем дипломе, електротехничар енергетике може тражити посао:

 

  • у електродистрибуцији,
  • у „Електроистоку“,
  • у било ком мањем приватном погону за производњу или прераду,
  • или може уписати било који факултет у Србији (осим медицине, фармације и  њима сличне факултете).

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Биологија

2

74

Стручни предмети

Основе електротехнике

3

 1

111

37

Тех. цртање са нац. геометријом

2

 74

Практична настава

2

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети

Основе електротехнике 2

3

111

Електричне инсталације и оветљење

2

74

Електрична мерења

2

1

74

37

Примена рачунара у ел. техници

 2

74

Основе машинства

2

74

Практична настава

 2

74

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Стручни предмети

Електроника у енергетици

3

 1

105

35

Мерења у ел. енергетици

2

1

70

35

Ел. инсталације и осветљење

2

1

70

35

Електричне машине

2

1

70

35

Електричне мреже

2

70

Електрична постројења

2

70

Практична настава

2

70

60

 

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

T

V

T

V

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Филозофија

2

64

Физичко васпитање

2

64

Математика

3

96

Устав и права грађана

1

32

Стручни предмети

Електричне машине

2

1

62

31

Електричне мреже

2

1

62

31

42

Електрична постројења

2

1

62

31

48

Пројектовање ел. инсталација и постројења

2

62

Основе аут. управљања

2

 1

62

31

Обновљиви извори енергије

2

62

Економика и организација предузећа

2

62