Машинство

Изборни предмети 2022/2023:

 

Моторна возила

Питања за изборни предмет

1.Фрикционе спојнице

2.Полуцентрифугалне спојнице

3.Центрифугалне спојнице

4.Електромагнетне спојнице

5.Мењацки преносници

6.Несинхронизовани мењацки преносници

7.Синхронизовани мењацки преносници

8.Планетарни преносници

9.Континуални мењачки преносник

10.Асинхрони зглобни преносници,врсте

11.Синхрони зглобни преносници,врсте

12.Диференцијални преносници

13.Погонска полувратила

14.Коциони систем,врсте,подела

15.Диск кочнице

16.Добос кочнице,врсте

17.Хидраулицни командни уређаји

18.Пнеуматски командни уређаји

19.Блокирајуци систем за кочење(АБС)

20.Управљачки системи,поделе

21.Управљачки систем са зупцастом летвом

22.Управљачки систем на принципу вијка и навртке

23.Управљачки систем на принципу пужа и пужног точка

24.Систем за ослањење

25.Независно ослањање

26.Зависно ослањање

27.Лиснате опруге-гибњеви

28.Завојне и торзиноне опруге

29.Елеменети за пригушење осцилација-амортизери

30.Пнеумаски  еластични систем ослањања

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ

Изборна питања

1.Грешке и узроци појаве грешака при мерењу.

2.Помична мерила.

3.Гранична мерила.

4.Компаратори.

5.Уређаји

6.Мерење притиска сабијања-компресије.

7.Испитивање октанске вредности горива.

8.Мерење ефективне снаге мотора кочењем.

9.Испитивање карбуратора-опрема.

10.Подешавање нивоа горива.

11.Подешавање пригушног лептира.

12.Подешавање лептира за стартовање хладног мотора.

13.Мерење специфичне тежине електролита и напона ћелије акумулатора.

14.Испитивање и подешавање система за паљење.

15.Испитивање угла затварања и отварања контакта прекидача паљења.

16.Одређивање тачке паљења мотора.

17.Дијагностика бризгаљке за гориво код дизел мотора.

18.Испитивање пумпе високог притиска.

19.Контрола паралелности лежаја клипњаче.

20.Места премеравања цилиндра помоћу компаратора.

21.Мерење укошења ушице клипа.

22.Мерење заобљења код печурке и стабла вентила помоћу два компаратора.

23.Уградња вентила у блок мотора.

24.Подешавање вентила и регулисање зазора између вентила и подизача.

25.Основни појмови о геометрији предњих точкова.

26.Контрола положаја управљачких точкова.

27.Контрола и подешавање спојнице.

28.Контрола диска.

29.Уређаји за мерење притиска,температуре.

30.Показивач нивоа горива.

31.Мерење броја обртаја.

32.Мерач обртног момента.

33.Мерење и контрола буке.

34.Контрола светлосне сигнализације.

 

Експлоатација и одржавање моторних возила

 1. Век трајања возила
 2. Временска слика стања моторног возила
 3. Потребни инструменти за утврђивање неисправности
 4. Давачи импулса при мерењу
 5. Појачавачи импулса
 6. Мерни уређај
 7. Аналогно-дигитални конвертор
 8. Дефиниција неисправности
 9. Критеријуми за поделу неисправности
 10. Неисправности непокретних делова мотора СУС
 11. Неисправности покретних делова мотора СУС
 12. Систем за напајање горивом ото-мотора
 13. Систем за напајање горивом дизел-мотора
 14. Систем за хлађење мотора
 15. Систем за подмазивање мотора
 16. Систем за паљење
 17. Неисправности система за пренос снаге
 18. Неисправности система за кочење
 19. Неисправности система за управљање
 20. Неисправности система за ослањање
 21. Теорија истрошења (хабања)
 22. Врсте истрошења
 23. Нормална истрошења
 24. Хаваријска истрошења
 25. Адхезивно хабање
 26. Замор материјала

Елементи аутоматизације моторних возила

 1. Појам система
 2. Основне спреге система
 3. Функционална шема система управљања
 4. Мерни системи
 5. Опште карактеристике мерних уређаја
 6. Поузданост мерних система
 7. Појачивачи-општи појмови
 8. Системи аутоматског управљања
 9. Отворени САУ
 10. Затворени САУ
 11. Комбиновани САУ
 12. Аутоматизација возила
 13. Аутоматизација погонског мотора-општа разматрања
 14. Карактеристике улаза у мотор
 15. Мотор и аутоматика
 16. Претварачи за мерење нивоа течности
 17. Подела система за образовање смесе
 18. Карбуратори са електронским управљањем
 19. Системи за паљење код ОТО мотора
 20. Системи за напајање дизел мотора горивом
 21. Аутоматско управљање дизел мотором
 22. Климатизација возила
 23. Електронски управљани противблокирајући уређаји

Испитивање машинских конструкција

 1. Радно оптерећење
 2. Испитивање статичких карактеристика материјала
 3. Испитивање динамичких карактеристика материјала
 4. Испитивање на повишеним температурама
 5. Испитивање вибрације и буке
 6. Испитивање на корозију
 7. Испитивање зубчастих појава
 8. Испитивање осовина и вратила
 9. Испитивање уљних пречистача
 10. Екстензиометријске методе.Врсте екстензиометра
 11. Метода фотоеластичности
 12. Метода кртог лака
 13. Моаре метода
 14. Ултразвучна метода
 15. Кидалице
 16. Пулзатори
 17. Регистрациони уређаји
 18. Елекронски појачивачи
 19. Фрекфентни генератори
 20. Осцилоскоп
 21. Фреквенцметри
 22. Микрофон
 23. Микроскопи
 24. Глуве коморе
 25. Анализатор

                                                                                   Предметни професор

                                                                                   Тончев Милан

 

Конструисање

 1. Машински системи
 2. Захтеви и ограничења конструисања
 3. Избор материјала при конструисању
 4. Поузданост машинских система
 5. Начин израде, руковање, одржавање и безбедност у раду
 6. Општи циљеви стандардизације
 7. Стандардни бројеви и низови величина
 8. Унификација и типизација
 9. Толеранције у конструисању- избор квалитета са аспекта функције и економичности
 10. Утицај температуре на толеранције и налегања
 11. Конструисање и контрола квалитета израде
 12. Примена статистике у процесу конструисања
 13. Степен сигурности
 14. Конструисање заварених делова
 15. Номинална маса елемената
 16. Радна, гранична и критична оптерећења елемената
 17. Номинални и стварни напон
 18. Врсте и начин промене радних напона
 19. Критични напони у машинским деловима
 20. Радни и критични напони на додирним површинама
 21. Фактори који утичу на економичност машинског система
 22. Вибрације и шум машинског система
 23. Конципирање идејног решења и избор оптималног
 24. Оптимизација конструкције
 25. Техничка документација
 26. Праћење понашања машинског система у експлоатацији (планирање одржавања)
 27. Трошење и обнављање саставних делова машинских система

                                                                              Предметни професор

                                                                              Каменовић Ненад

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ИСПИТНА ПИТАЊА

 1. Циљеви стандардизације
 2. Примена стандардних бројева
 3. Толеранцијски склопови ( врсте, појам и примена )
 4. Заковани спојеви ( појам, врсте и облици закивака )
 5. Заварени спојеви ( појам, врсте и примена)
 6. Предности примене заварених спојева
 7. Метрички навоји
 8. Трапезни навој
 9. Уздужни клинови са нагибом
 10. Уздужни клинови без нагиба
 11. Опруге
 12. Осовине ( појам, врсте, примена, прорачун пречника )
 13. Осовинице ( појам, примена, прорачун )
 14. Вратила ( појам лаких и тешких вратила и прорачун пречника )
 15. Клизна лежишта
 16. Котрљајни лежај
 17. Прирубне спојнице
 18. Зглобне спојнице
 19. Еластичне спојнице
 20. Фрикционе спојнице
 21. Цилиндрични зупчасти типови ( основне кинематске и геометријске величине)
 22. Основно правило спрезања зубаца
 23. Конусни зупчасти парови ( основне геометријске величине и примена)
 24. Пужни ( хиперболоидни ) зупчасти парови (основне геометријске величине )
 25. Каишни и ремени преносници снаге
 26. Ланчани преносници снаге

 

Мотори СУС-Питања за изборни:предмет

 1. Карактеристике мотора СУС (снага,потрошња горива)
 2. Бензински четворо тактни мотори(основни склопови и начин рада)
 3. Конструкција мотора и саставни делови
 4. Блок мотора
 5. Глава мотора
 6. Клип,клипни прстенови и осовиница
 7. Картер мотора
 8. Клипњача,радилица са лежиштима и замац мотора
 9. Радни циклус мотора(теориски и стварни дијаграми мотора)
 10. Разводни механизам мотора
 11. Елементи вентилског систама мотора
 12. Брегасто вратило,вођице,подизачи,опруге,и осигурачи
 13. Делови система за напајање горивом(резервоар,пумпа за гориво,карбуратор и цевоводи,пречистачи горива и ваздуха)
 14. Пумпа за гориво(принцип и опис рада)
 15. Карбуратор(врсте и уређаји карбуратора)
 16. Систем за убрзавање горива код ОТО мотора(врсте,опис и рад ових система)
 17. Теоријски и стварни циклус рада четворотактног дизел мотора
 18. Примена и конструкција дизел мотора
 19. Систем за убрзавање горива дизел мотора(делови система,опис и рад)
 20. Пумпа ниског притиска.Пречистач(груби и фини)
 21. Пумпа високог притиска
 22. Врста хлађења мотора(ваздушно и хлађење са течношћу)
 23. Елементи и функционисање система одржавање радне температуре(пумпе за воду,термостат,хладњак,расхладна течност)
 24. Хлађење ваздухом,врсте система ваздушног хлађења,аутоматско укључивање вентилатора
 25. Значај,врста и улога система за подмазивање мотора
 26. Двотактни мотори СУС
 27. Ванкелов мотор са обртним клипом(конструкција,особине и опис рада)
 28. Мотори са надпуњењем.Турбински компресори мотора са надпуњењем(особине и примена ових мотора)
 29. Организација,поступци и квалитет одржавања мотора
 30. Ремонтни циклус мотора и трошкови одржавања мотора СУС

Теме за матурски испит 2022/2023:

Моделирање машинских елемената и конструкција

Моторна возила

Мотори СУС

Експолоатација и одржавање моторних возила