Машински техничар за компјутерско конструисање

По завршеном образовању за овај профил ученик ће бити оспособљен:

– За процес обликовања и техничког дефинисања машинских елемената,

– За процес обликовања и техничког дефинисања машинских конструкција,

– Моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,

– Моделирање машинских склопова и конструкција,

– Генерисање техничке документације,

– За оптимизацију облика модела,

– За моделирање алата за ливење, ковање и бризгање пластике,

– За моделирање алата за обраду пластичном деформацијом,

– За доследно коришћење JUS-а и правилну употребу стручне литературе,

– За осећај тачности, уредности, економичности и одговорности при раду које су неопходне за конструисање,

– За примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој класи,

– За примену различитих мерних средстава за мерење и контролисање димензија, положаја и облика, као и квалитета обрађене површине,

– Активно коришћење рачунара, односно EXCEL-а и програмског језика “C” за буџет машинских елемената,

– Активно коришћење рачунара приликом израде (цртања) техничке документације,

Ученици у току школовања користе програмски пакет “AutoCAD” за израду техничке документације, “Autodesk INVENTOR” за моделирање машинских елемената и конструкција, а за буџет користе “EXCEL” и програмски језик “C”

По завршетку школовања ученик има широки избор запошљавања:

– Техничар за снимање машинских делова и конструкција и разраду техничке документације,

– Техничар на одржавању и праћењу издржљивости машинских елемената и конструкција у току експлоатације,

– Техничар за репарацију машинских делова и конструкција,

– Техничар за спецификацију и набавку резервних делова одређених машинских склопова,

– Техничар контроле израде делова одређеног склопа или конструкције,

– Конструктор алата за ливење, ковање и бризгање пластике,

– Конструктор алата за обраду пластичном деформацијом,

– Техничар за пројектовање и развој нових производа и машина,

Или факултети:

– Машински,

– Технички, Информатички,

– Електронски, Електротехнички,

– Саобраћајни,

– ФОН,

– Математички,

– Полицијска или војна академија.

Или високе трогодишње школе:

– Машинске,

– Техничке,

– Информатичке,

– Електротехничке,

– Саобраћајне,

– Економске,

– Пословне.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Физичко васпитање

2

74

Математика

5

185

Физика

2

74

Хемија

2

74

Стручни предмети
Рачунари и програмирање

4

74

Машински материјали

2

74

Тех. цртање са нац. геометријом

2

2

74

74

Механика

2

74

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Биологија

2

74

Географија

2

74

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети
Механика

2

70

Отпорност материјала

2

70

Компјутерска графика

3

35

Основи ел. технике и електронике

2

74

Машински елементи

2

70

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

5

185

Стручни предмети
Рачунари и програмирање

4

105

Машински елементи

2

70

Технологија обраде

3

111

Хидраулика и пнеуматика

2

70

Термодинамика

2

70

Моделирање машинских елеменате и конструкција

2

70

Практична настава

3

105

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Филозофија

2

64

Физичко васпитање

2

64

Математика

5

160

Устав и права грађана

1

32

Стручни предмети
Организација рада

2

64

Аутоматизација и роботика

2

1

64

32

Конструисање

2

3

64

96

Испитивање машинских конструкција

2

64

Моделирање машинских елемената и конструкција

3

96

60