Техничар друмског саобраћаја

ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

 

Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, о саобраћајној инфраструктури, моторима и моторним возилима, као и многе детаље везане за друмски саобраћај.

Након завршетка школовања, техничар друмског саобраћаја, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:

– планирање, припрема, организација и контрола рада возног парка,

– води бригу о техничкој исправности и економичности возног парка,

– обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и возно особље,

– обавља шпедитерске послове,

– врши технички преглед, регистрацију и осигурање возила,

– израђује ред вожње,

– израђује цене превоза путника и робе,

– планира постављање саобраћајне сигнализације,

– испитује и прати промене на транспортном тржишту, итд.

 

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за “Б” категорију и бесплатно полагање возачког испита, у оквиру ЦОВ-а МЕШ-БОР.

Ученици након завршетка овог образовног профила, такође имају могућност и да своје школовање наставе на великом броју факултета и виших школа.

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Биологија

2

74

Стручни предмети

Саобраћајни системи

2

74

Механика

2

74

Техничко цртање

2

74

Практична настава

2

74

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети

Механика

2

70

Мотори и моторна возила

2

70

Терети у саобраћају и механизација претовара

1

35

Технологија материјала

1

35

Електрични и електронски уређаји

2

70

Основи саобраћајне психогије

2

70

Машински елементи

2

70

Практична настава

4

140

60

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Стручни предмети

Мотори и моторна возила

3

105

Терети у саобраћају и механизација претовара

2

70

Безбедност саобраћаја

3

105

Организација превоза

3

105

Основи путева и улица

2

70

Интегрални транспорт

2

70

Практична настава

4

140

60

 

 

IV разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

96

Страни језик

2

64

Филозофија

2

64

Физичко васпитање

2

64

Математика

3

96

Устав и права грађана

1

32

Стручни предмети

Мотори и моторна возила

2

64

Организација превоза

3

96

Регулисање саобраћаја

2

64

Гараже, сервиси и паркиралишта

2

64

Шпедиција

2

64

Економика и организација саобраћаја

2

64

Практична настава

5

160

70