Ученички парламент

Формира се на почетку школске године а чине га по два представника сваког одељења (одељењске заједнице). На првој конститувној седници Парламент бира председника, усваја Програм рада (као саставни део Годишњег плана рада Школе).

Основне надлежности Ученичког Парламента су:

 1. Давање мишљења и предлога стручним органима Школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору Школе о правилима понашања у Школи, Годишњем плану рада Школе, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима ученика; учешћу на спортским и другим такмичењима и организација свих манифестација ученика Школе и ван ње.
 2. Разматрање односа и сарадње на релацији: ученик-наставник, односно ученик-стручни сарадник.
 3. Обавештавање ученика о свим питањима који су од посебног значаја за њихово школовање.

      4. Активно учешће у процесу планирања развоја Школе и у  самовредновању Школе;

      5. Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.

 

                                            ПРОГРАМ РАДА

 

СЕПТЕМБАР:

 • Конститусање Парламента (избор председника, заменика и записничара)
 • Разматрање Плана рада ученичког Парламента
 • Избор два представника Парламента у Школски одбор
 • Иницијативе, предлози, питања
 • Упознавање са пословником о раду Парламента
 • Разматрање извештаја годишњег плана рада школе за шк.21/22.
 • Разматрање Годишњег плана рада за шк.2022/23.
 • Извештај о раду ученичког парламента

ОКТОБАР:

 • Информације о учешћу ученика у акцијама у школи и локалној заједници
 • Организација хуманитарне акције
 • Испитивање потреба ученика, предлози важни за рад Парламента
 • Избор идеја

НОВЕМБАР:

 • Дискусија на тему побољшања услова рада у школи
 • Промоција учтивог понашања
 • Промовисање добрих примера из живота школе
 • Класификациони период (извештај о успеху)
 • Акција добровољног давања крви

ДЕЦЕМБАР:

 • Дан борбе против АИДС-а – сарадња у спровођењу акција локалне заједнице
 • Рад са члановима Парламента о начину доношења одлука, предузимању одговорности, тимском раду и планирању акција
 • Резултати на крају првог полугодишта (успех и изостанци)

ЈАНУАР:

 • Прослава славе Св. Саве – учешће ученика
 • Предлог мера за смањење изостанака
 • Осмишљавање активности (културно – забавни програм, радио емисије, ђачке новине)

 ФЕБРУАР:

 • Предавање о очувању здравља (Завод за јавно здравље Зајечар)
 • Побољшавање међусобне комуникације
 • Превенција насиља

МАРТ:

 • Организација акција уређења школског дворишта
 • Планирање матурске забаве
 • Учешће у акцијама локалне заједнице
 • Учешће у пројектима НВО

АПРИЛ:

 • Професионална оријентација
 • Чланови Парламента као вршњачки едукатори – покретање акција на нивоу одељења, преношење искуства
 • Предлози за осавремењивање наставе
 • Анализа предлога уџбеника за наредну школску годину

МАЈ:

 • Положај и перспективе младих после завршене средње школе
 • Анализа извештаја о такмичењима ученика
 • Предлог за избор ученика генерације

ЈУН:

 • Обједињавање предлога за похваљивање и награђивање (не завршни разреди)
 • Анализа успеха ученика на крају школске године
 • Разматрање Школског програма за наредну годину
 • Анализа рада Парламента

Седнице парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог ор-гана, на првој седници.

На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима ру-ководи у случају спречености председника.

Пре избора председника, прву седницу парламента сазива и њоме руководи наставник или стручни сарадник.

 

Председник Парламента: Анђела Вануцић 4/1

Заменик Предсеника : Лука Стојановић 4/2

Записничар: Јована Пацић 4/3

За вођење записника и заказивање Парламента помаже им педагог школе Марија Варга.