Тимови

СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ ШК.2022/2023. ГОД.

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
 1. Ристић Душан – председник актива
 2. Каменовић Ненад – записничар
 3. Марија Варга Митић,члан
 4. Александра Ристић,члан
 5. Зорица Димитровски,члан
 6. Милица Здравковић,члан
 7. Представник Локалне самоуправе
 8. Представник Савета родитеља
 9. Представник Ученичког парламента

 1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
 1. Стојевски Бојан, председник актива
 2. Марија Варга Митић,члан
 3. Милица Здравковић, члан
 4. Јаковљевић Ненад, члан
 5. Николић Александра, члан
 6. Каменовић Ненад, члан
 7. Стојковић Милан, члан
 8. Ненад Димитровски, члан
 9. Нешић Дејан, члан

 1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
 1. Оливера Стојић, председник тима
 2. Милица Здравковић, записничар
 3. Милован Божовић, директор школе
 4. Марија Варга Митић, члан
 5. Оливера Јовановић, члан
 6. Сашка Михајловић, члан
 7. Председник Савета родитеља
 8. Председник Локалне самоуправе

 1. ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
 1. Стојанка Милошевић, председник тима
 2. Марија Варга Митић, записничар
 3. Милица Здравковић,члан
 4. Ивана Сологуб,члан
 5. Санела Пауновић,члан
 6. Представник Локалне самоуправе
 7. Родитељ

5.ТИМ ЗА ИНКУЛЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Санела Пауновић, председник Тима
 2. Марија Варга Митић, записничар Тима
 3. Милица Здравковић, члан
 4. Сања Поповић, члан
 5. Јана Пауновић, члан
 6. Оливера Јовановић, члан

6.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 1. Оливера Тасић, председник Тима
 2. Милован Божовић, директор школе
 3. Марија Варга Митић, записничар
 4. Здравковић Милица,члан
 5. Јелица Живковић, члан
 6. Слађана Ђокић, члан

 1. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАД ШКОЛЕ
 1. Милован Божовић, директор школе и председник тима
 2. Тина Белец, записничар
 3. Марија Варга Митић, члан
 4. Милица Здравковић, члан
 5. Ненад Јаковљевић, члан
 6. Горан Јакимов, члан
 7. Лела Ристић, члан
 8. Представник локалне самоуправе

8.ТИМ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ ШКОЛЕ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

 1. Милутиновић Иван, председник тима
 2. Ненад Димитровски, записничар
 3. Тончев Милан, члан
 4. Зорица Димитровски, члан

 1. ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
 1. Катерина Страк, председник Тима
 2. Милан Стојковић, записничар
 3. Милена Јоновић, члан
 4. Јелена Милетић, члан
 5. Данијела Пауновић, члан
 6. Наташа Милановић,члан
 7. Марија Варга Митић, члан
 8. Милица Здравковић, члан

10.ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

 1. Светлана Здравковић, председник Тима
 2. Милена Јоновић, записничар
 3. Марија Варга Митић, члан
 4. Милица Здравковић, члан

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

 1. Милован Божовић, директор школе
 2. Марија Варга Митић, педагог школе
 3. Милица Здравковић, психолог школе

Председници стручних већа:

 1. Стручно веће наставника физичког васпитања – Оливер Стоилковић
 2. Стручно веће наставника српског језика и књижевности – Лела Ристић
 3. Стручно веће наставника страних језика – Слађана Ђокић
 4. Стручно веће наставника математике – Оливера Стојић
 5. Стручно веће наставника природних наука – Јелица Живковић
 6. Стручно веће наставника друштвених наука – Светлана Здравковић
 7. Стручно веће наставника машинства- Ненад Каменовић
 8. Стручно веће наставника саобраћаја – Милан Стојковић
 9. Стручно веће наставника електро групе предмета – Ненад Димитровски