Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи. Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика одређеног одељења.

Надлежност:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика  у орган управљања

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

11) разматра друга питања утврђена Статутом Школе

 

Списак чланова Савета родитеља у школској 2020/21. год.

Одељење

Име и презиме

I/1

Зоран Стевановић

I/2

Антонела Петровић

I/3

Марјана Петровић

I/4

Драгана Мајкић

I/5

Миша Аврамовић

I/6

Анђеловић Снежана

II/1

Ана Јанков

II/2

Габријела Дуловић

Заменик: Татјана Митов

II/3

Завиша Добромировић

II/4

Ивана Трајковић

Заменик: Грубовић Радосав

II/5

Марија Ристић Јовановић

II/6

Зоран Нешковић

Заменик: Срђан Ђокић

III/1

Милијана Траиловић

Заменик: Јасмина Цветковић

III/2

Ирена Ђорђевић

III/3

Горан Макуловић

Заменик: Данијела Зубић

III/4

Јелена Костић

III/5

Соња Голубовић

III/6

Славиша Пелић

Заменик: Данијела Станковић

IV/1

Данијела Урошевић

IV/2

Кристина Ћирић

IV/3

Драган Радуловић

IV/4

Ана Жикић

IV/5

Тања Стојановић

Заменик: Ивица Глигоријевић