Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи.

Надлежност:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика  у орган управљања

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

11) разматра друга питања утврђена Статутом Школе

 

Председник савета родитеља је Ранчић Саша

Заменик Председника родитеља је Томо Михајловић

Записничар педагог школе Марија Варга

Члан општинског већа Савета родитеља је Јовановић Снежана

Машинско-електротехничка школа © 2016 Frontier Theme