Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи. Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика одређеног одељења.

Надлежност:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика  у орган управљања

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању

11) разматра друга питања утврђена Статутом Школе

Председник Савета родитеља: Ранчић Саша 3/3

Заменик Председника: Јаков Аџић 3/1

Записничар: Педагог школе, Марија Варга

Општински Савет родитеља: Представник: Голубовић Соња 1/5 и Ана Жикић 2/4