Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

 

I разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

111

Страни језик

2

74

Историја

2

74

Музичка уметност

1

37

Физичко васпитање

2

74

Математика

4

148

Рачунарство и информатика

2

74

Географија

2

74

Физика

2

74

Хемија

2

74

Биологија

2

74

Стручни предмети
Основе елехтротехнике

4

148

Тех. цртање са нац. геометријом

2

74

Практична настава

2

74

 

II разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Историја

2

70

Ликовна култура

1

35

Физичко васпитање

2

70

Математика

4

140

Физика

2

70

Стручни предмети
Основе електротехнике

3

105

Електроника

3

1

105

35

Електротермички уређаји

2

70

Електрична мерења

1

1

35

35

Електричне инсталације

1

1

35

35

Практична настава

2

70

 

III разред

Бр. часова недељно

Бр. часова годишње

Настава у блоку

Т

В

Т

В

Општеобразовни предмети
Српски језик и књижевност

3

105

Страни језик

2

70

Социологија

2

70

Физичко васпитање

2

70

Математика

3

105

Стручни предмети
Електичне машине

2

1

70

35

Расхладни уређаји

2

2

70

70

30

Електротермички уређаји

2

70

Практична настава

2

60