Ученички парламент

Формира се на почетку школске године а чине га по два представника сваког одељења (одељењске заједнице). На првој конститувној седници Парламент бира председника, усваја Програм рада (као саставни део Годишњег плана рада Школе).

Основне надлежности Ученичког Парламента су:

  1. Давање мишљења и предлога стручним органима Школе, Школском одбору, Савету родитеља и директору Школе о правилима понашања у Школи, Годишњем плану рада Школе, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима ученика; учешћу на спортским и другим такмичењима и организација свих манифестација ученика Школе и ван ње.
  2. Разматрање односа и сарадње на релацији: ученик-наставник, односно ученик-стручни сарадник.
  3. Обавештавање ученика о свим питањима који су од посебног значаја за њихово школовање.

 

Председник парламента шк 2017/2018 је Јовановић Лазар ученик одељења 4/2

Заменик председника парламента је Андрија Милићевић, ученик одељења 3/4

Записничар је Путојић Стефана, ученица одељења 3/2

Парламент води педагог школе која им помаже у раду.

Машинско-електротехничка школа © 2016 Frontier Theme