Електротехника

Питања за изборни предмет

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

1. Шта чини електроенергетски систем

2. Термоелектране

3. Нуклеарне електране

4. Конвенционалне хидроелектране

5. Реверзибилне хидроелектране

6. Радни режими термоелектране

7. Трафостанице и разводна постројења

8. Сабирнице – улога и врсте

9. Изолатори – улога и врсте

10. Прекидачи – улога и врсте

11. Растављачи – улога и врсте

12. Високонапонски осигурачи – улога и врсте

13. Мерни трансформатори – улога и врсте

14. Одводници пренапона – улога и врсте

15. Пригушнице – улога и врсте

16. Постројења једносмерне струје

17. Усмераче и усмерачке јединице

18. Електричне шеме – врсте и карактеристике

19. Постројења на отвореном простору

20. Принципи управљања постројењем

21. Узроци напрезања елемената постројења

22. Критеријуми за избор елемената постројења

22. Координација изолације

23. Одређивање струје кратких спојева

24. Пренапони

25. Средства за заштиту од пренапона

26. Струје кратких спојева

27. Избор сабирница

28. Избор осигурача

29. Избор проводних и потпорних изолатора

30. Избор растављача и прекидача

31. Избор мерних трансформатора

32. Земљоспојеви

33. Сигнализација и заштита од земљоспојева

34. Заштитни релејни уређаји

35. Основна својства релејне заштите

36. Сигурност у раду и поузданост деловања релеја

37. Подела релеја

38. Струјни релеји

39. Напонски релеји

40. Дистантни релеји

41. Заштита мрежа

42. Заштита синхроног генератора

43. Заштита трансформатора

44. Заштита сабирница

ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ

1. Помоћни извори за нужно осветљење. Системи за резервно напајање

2. Акумулаторски извори и агрегати

3. Заштитно уземљење

4. Заштитно нуловање

5.  Заштита малим напоном

6. Заштитни напонски прекидач

7. Заштитни струјни прекидач

8.Светлосне величине.

9. Фотометријска мерења

10. Сијалице са металним влакном

11. Сијалице испуњене металним парама (живине сијалице високог притиска

12. Натријумове сијалице. Принцип рада. Карактеристике и примена

13. Флуоресцентне сијалице: принцип рада, карактеристике, начин везивања и примене
14. Лед сијалице

15. Светлеће цеви: принцип рада и примена
16. Светиљке. Услови за правилно добро осветљење
17. Осветљење отворених простора

18. Прорачун осветљења затворених просторија

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ЕЛЕКТРОНИКА У ЕНЕРГЕТИЦИ

НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

(електротехничар енергетике)

 1. PN спој и његова својства
 2. Усмерачке и стабилизаторске диоде
 3. Принцип рада биполарног транзистора
 4. Карактеристике биполарног транзистора
 5. Биполарни транзистор као прекидач
 6. Принцип рада FET транзистора
 7. Појачавач са заједничким емитором
 8. Појачавач са заједничким колектором
 9. Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници
 10. Инвертујући операциони појачавач
 11. Неинвертујући операциони појачавач
 12. Прелазни процеси у електричним колима
 13. Основна логичка кола
 14. Тиристор
 15. Монофазни усмерачи
 16. Трофазни усмерачи
 17. Мрежом вођени инвертори
 18. Независни инвертори
 19. Наизменични претварачи
 20. Једносмерни претварачи
 21. Тријак
 22. Основне електричне шеме за укључивање тиристора
 23. Основне електричне шеме за искључивање тиристора

Предметни наставник:

Оливера Тасић

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА И МЕРЕЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ

НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 1. Грешке мерења
 2. Прибор за електрична мерења
 3. Конструкција и принцип рада инструмента са кретним калемом
 4. Амперметар са кретним калемом
 5. Волтметар са кретним калемом
 6. Омметар
 7. Инструмент са покретним гвожђем
 8. Електродинамички ватметар
 9. Електродинамички логометар
 10. Конструкција и принцип рада индукционог бројила
 11. Трофазно индукционо бројило
 12. Индукционо бројило реактивне енергије
 13. Двотарифно бројило,МТК систем
 14. Максимално бројило
 15. Оверавање електричних бројила
 16. Полуиндиректно и индиректно мерење електричне енергије
 17. Мерење отпорности уземљења
 18. Мерење отпорности изолације
 19. Осцилоскоп(блок шема)
 20. Мерење напона, учестаности и фазне разлике осцилоскопом
 21. Генератор функција
 22. Мерење фреквенце (фреквенцметри)
 23. Мерење индуктивности
 24. Мерење капацитивности
 25. Струјни мерни трансформатори
 26. Напонски мерни трансформатори
 27. Основна мерења дигиталним мултиметром
 28. Дигитални ватметар

                                                                                       Предметни наставник:

                                                                                                   Оливера Тасић

СПИСАК ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

(електротехничар енергетике)

      1. Блок-шема САУ.

      2. Класификација САУ

      3.   Мерни претварачи помераја.

      4.   Мерни претварачи угаоне брзине.

      5.   Претварачи силе и напрезања.

      6.   Претварачи температуре.

      7.   Претварачи притиска.

    10.   Претварачи протока.

    11. Претварачи нивоа.

    12. Претварачи светлосног флукса.

    13. Детектори сигнала грешке.

    14. Извршни елементи

    15. Спрежни елементи

    16. САУ са повратном спрегом

    17. Статичка анализа САУ

    18. Динамичка анализа САУ

    19. Функција преноса

    20. Стабилност система

    21. Стабилизација система и побољшање динамике применом регулатора

    22. Подешавање параметара регулатора

    23. Поступци регулације (компензација поремећаја, каскадна регулација)

    24. Управљање системима без повратне спреге

    25. Начин рада ПЛЦ-а.

    26. Програмирање ПЛЦ-а.

    27.  SCADA-системи.

    28. Примена САУ у електроенергетици

    29. Примена САУ у индустрији   

Предметни наставник:

Оливера Тасић

ЗАДАЦИ ЗА ПРАКТИЧНИ ДЕО МАТУРСКОГ РАДА

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА

1. Прорачун трафо станице 10/0,4 kV/Kv

Предметни наставник

Саша Скробоња, дипл.инж.ел.

МАТУРСКИ ИСПИТ

предмет: Пројектовање електричних инсталација и осветљења

тема: Електрична инсталација стана у згради.

ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА

ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

( електротехничар енергетике)

 1. Мерни претварачи температуре
 2. Мерни претварачи брзине
 3. Мерни претварачи притиска
 4. Мерни претварачи протока
 5. Мерни претварачи нивоа
 6. Извршни елементи
 7. Системи управљања са повратном спрегом
 8. PLC контролери
 9. Примена САУ у електроенергетици
 10. Примена САУ у индустрији

                                                                                     Предметни настаник:

                                                                                           Оливера Тасић

ЗАДАЦИ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД ИЗ ПРЕДМЕТА

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 1. Пасивно соларно грејање
 2. Активно соларно грејање
 3. Примене фотонапонских модула и панела
 4. Ветроагрегати
 5. Мини-хидроелектране
 6. Енергија плиме, осеке и таласа
 7. Геотермална енергија
 8. Биомаса као извор енергије
 9. Конверзија и акумулација енергије из обновљивих извора

Предметни наставник:

             Оливера Тасић

Задаци на практичном делу матурског испита

(Администратор рачунарских мрежа)

A1, A2, A3, A6, B1, B2, B3 i B8 са прилозима.